rea

 

Artikelnummer   Benämning    Ordinariepris Rabatt Totalt inkl. moms
212 421 1312   Bromsskiva Zimmermann E-Klass W212   916,50 30% 705,00
005 420 9320   Bromsbelägg bak E-Klass W212   574,60 30% 442,00
005 420 1520   Bromsbelägg fram E-Klass W212   682,50 30% 525,00
211 320 0925   Luftfjädring E-Klass W211   6045,00 30% 4650,00
Fyndlådan

Liten service

litenservice picto

Stor service

storservice picto

Bromsservice

bromsservice picto

Kampanjpriser

aktuellaerbjudanden picto

leveransvillkor pictoDenna handling behandlar MB Independents allmänna leveransvillkor och garantier vid leverans av maskinvaror och därtill hörande tillbehör till kunden, nedan varan, om inte annat skriftligen överenskommits. De allmänna leveransvillkoren gäller per utskrifts datum och ersätter av MB Independents tidigare publicerade villkor. Vid försäljning till privat person gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar.

Pris och betalning
Priser är angivna i svenska kronor netto exklusive moms. Priset omfattar inte fraktkostnader.
MB Independent förbehåller sig rätten att, utan att dessförinnan meddela kunden, ändra priset på en vara.
Kunden har dock rätt att innan leveranstillfället få ett meddelande om förändringen. Kunden har, för det fall han inte godtar det nya priset, rätt att häva köpet.

I det fall MB Independent inte erbjuder kunden alternativ betalningsform eller finansiering skall betalning ske kontant vid leverans alternativt mot postförskott.

Förberedelser och installation
Det åligger kunden att ombesörja installation av den levererade varan. Eventuella anvisningar för installation av produkten är avfattade på svenska eller engelska.

Kunden kan träffa separat avtal med MB Independent avseende installation av varan.

Leveransdag
Med leveransdag avses den dag varan lämnar MB Independents lager. Detsamma gäller det fall då kunden inte löser ut varan. De kostnader som därvid kan uppkomma beräknas utifrån leveransdagen.

Leverans och fraktkostnader
I det fall varan levereras direkt till kunden, och inte annat har överenskommits, debiteras fraktavgift i enlighet med MB Independents gällande frakttariff.

Ägarförbehåll
Varan förblir i MB Independents ägo tills full betalning erlagts. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning.


Leveransförseningar
Kunden äger rätt att skriftligen häva köp av vara i det fall leveransförsening uppgår till mer än 45 dagar. Hävningsrätt förutsätter dock att förseningen är av väsentlig betydelse för kunden.

Återköp och garantireparationer
Kund som ämnar returnera vara enligt garantiåtagande eller i annat fall, skall kontakta MB Independents kundtjänst och uppge faktura- och ordernummer. 
Vid återsändande av vara skall kunden betala returfrakten till MB Independent. Kunden skall också bifoga ordersedel och faktura.
Returer av reservdelar godkännes till 90% av debiterat pris, såvitt icke felexpediering föreligger,
samt senast 8 dagar från leveransen och ovillkorligen mot kvitto. Komponenter och hembeställda,
ej lagerförda delar återtages ej.

Om kund på grund av garantiåtagande eller annan anledning returnerar vara och varan senare befinnes vara felfri, skall kunden debiteras MB Independents felsökningskostnader samt fraktkostnad till självkostnadspris.

Ansvar för fel
För att kunna åberopa att varan är felaktig skall kunden anmäla felet till MB Independent inom skälig tid efter det att felet har uppmärksammats. MB Independent ansvarar endast för fel, vilka påtalats senast inom ett år från leveransdatum.

MB Independent är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet som omständigheterna kräver avhjälpa fel i varan. Med fel i varan avses att den inte uppfyller avtalad specifikation.

Om MB Independent i enlighet med garantiåtagande inte avhjälper felet, får kunden skriftligen ge MB Independent en slutlig och skälig frist för avhjälpande av felet. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut, har kunden rätt till ersättningsvara under tiden för avhjälpande av felet. Alternativt kan kunden kräva avdrag på priset varvid prisavdraget skall motsvara felet. Är felet av väsentlig karaktär för kunden och MB Independent inser eller borde ha insett detta, äger kunden rätt att skriftligen häva avtalet efter det att tidsfristen gått ut. Kunden äger också rätt att häva avtal för fortsatta leveranser av övriga produkter i det fall dessa produkter står i sådan relation till den felaktiga varan att de inte kan användas på avsett sätt. Häver kunden en dylik leverans har kunden rätt till skäligt skadestånd.

MB Independent - garantin omfattar inte:
- fel förorsakade av att kunden använt varan med annan utrustning eller andra tillbehör än de originaltillbehör MB Independent tillhandahållit;

- fel förorsakade av att kunden företagit ändringar eller ingrepp i varan som stått i strid med MB Independents föreskrifter;
- fel förorsakade av att kunden använt varan på annat sätt än som framgår av användardokumentationen;
- fel förorsakade genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller fel förorsakade av andra omständigheter utom MB Independents kontroll, såsom transportskador, spänningsfel, blixtnedslag, ovarsam behandling och stöld;
- normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller anskaffning av förbrukningsmaterial.

MB Independents felansvar är begränsat enligt specificeringen ovan.

Ansvarsbegränsningar
Varje ansvar för MB Independent är begränsat till det pris kunden har erlagt för den vara som är föremål för tvist eller oenighet, såvida inte annat framgår av tvingande lag. Vid tvist eller oenighet kan kunden således endast söka ersättning intill detta belopp. Vid en eventuell utbetalning från MB Independents sida befrias MB Independent helt från ytterligare skyldigheter och ansvar gentemot kunden.

Ingen av parterna ansvarar gentemot den andre för följdskador, indirekta skador eller indirekt förlust (inklusive förlorad vinst) eller annan ekonomisk skada, även om den andra parten blivit informerad om att sådan skada skulle kunna inträffa. MB Independent ersätter dock sådana skador i de fall de under leverans eller fullgörande av garantiskyldigheter föranletts av ett uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande från MB Independents sida. MB Independents ansvar följer då av tvingande lagstiftning.

Övrigt
Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän i enlighet med svensk lag.

MB Independent har rätt att utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning till annan tredje part.

Parterna har inte rätt att utan den andra partens samtycke överlåta eller förändra innehållet i avtalet.

Denna handling behandlar MB Independents allmänna leveransvillkor och garantier vid leverans av maskinvaror och därtill hörande tillbehör till kunden. Dessa villkor gäller om inte annat skriftligen överenskommits. De allmänna leveransvillkoren gäller per utskriftsdatum och ersätter av MB Independent tidigare publicerade villkor. Vid försäljning till privatperson gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar.

top